ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS DE PORT GINESTA

ANUNCI d’informació pública del Pla de recepció i manipulació de residus de Port Ginesta. D’acord amb el que disposa l’article 11.3 del RD 128/2022, de 15 de febrer, sobre instal·lacions portuàries receptores de residus de vaixells i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es recorda al públic que Port Ginesta està tramitant el Pla de recepció i manipulació de residus de les seues instal·lacions.

En el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, es podran consultar el pla presentat a les oficines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària Centre, Passeig Marítim, s/n 08800 Vilanova i la Geltrú, tel. 93 815 96 97, zona.centre.ports@gencat.cat

Durant aquest termini es podran presentar les al·legacions que es considerin a través de la petició genèrica al següent enllaç (camps a seleccionar: dirigit a Ports de la Generalitat):

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

O a través del web de Ports de la Generalitat, a l’apartat Registre electrònic dels Accessos directes.

Vilanova i la Geltrú, 27 de maig de 2024
Esther Blanco Macià
Directora de la Zona Portuaria Centre
(24.148.089)
ISSN