CURS DE TRAVELIFT, CARTELA I CARRETÓ ELEVADOR FRONTAL

De l’11 al 14 de Novembre del 2013 es va realitzar un curs de CONDUCCIÓ I MANEIG SEGUR DE GRUES TIPUS TRAVELIFT, CARTELA I CARRETÓ ELEVADOR FRONTAL, d’acord a l’art. 19 de la LPRL 31/95 i l’Annex II del RD 1215/199. al que van assistir personal dels ports de la zona centre de Catalunya, associats a la A.C.P.E.T.

El curs va tenir una durada de 20 h i es va desenvolupar a les instal·lacions del Port de Segur de Calafell, tant l’apartat corresponent a conceptes teòrics com el bloc complementari de la part pràctica.

A la part teòrica es va tractar de les tipologies de Grues del tipus Travelift, Cartela i dels carretons, dels sistemes de control, moviments fonamentals, dispositius de seguretat, realització de comprovacions de seguretat, els manteniments preventius, predictius i correctius, normes per al trasllat de les embarcacions en l’espai, els EPI mínims necessaris que s’han d’utilitzar etc.

Durant el curs es va treballar i comentar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/ 95 i l’annex II del Reial Decret 1215/1997.

A les sessions pràctiques es van utilitzar un Travelift de 150 Tn, una grua de 5 Tn de propulsió hidràulica i un Carretó elevador de 1500 kg del tipus Frontal Contrapesat de propulsió térmica i es van realitzat simulacions de maniobres d’aproximació, hissat, avarada d’embarcacions, etc.

Els alumnes assistents al Curs van demostrar haver assolit els requisits mínims necessaris per a la conducció i maneig segurs i eficaços de les Grues i dels carretons utilitzats durant la formació i ser coneixedors de totes les normes preceptives de seguretat aplicables a aquests equips.

CARRETILLAS CURSO 2013